Statūti

POLITISKĀS PARTIJAS

Par Cilvēcīgu Latviju”

STATŪTI


1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1. Politiskās partijas nosaukums ir Politiskā partija “Par Cilvēcīgu Latviju” (turpmāk – Partija).

1.2. Partijas nosaukuma saīsinājums ir “PCL”.

1.3. Partijai ir sava simbolika, kuras attēls un apraksts ir Partijas Statūtu (turpmāk – Statūti) Pielikumā, kas ir neatņemama Statūtu sastāvdaļa.

1.4. Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtiem un Partijas programmai (turpmāk – Programma).

1.5. Partija tiek dibināta uz nenoteiktu laiku.


2. nodaļa. Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes

2.1. Partijas darbības pamatmērķis ir aizstāvēt nodokļu maksātāju intereses attiecībās ar Latvijas valsti.

2.2. Partijas darbības mērķi ir:

2.2.1. stiprināt Latviju kā demokrātisku un tiesisku valsti;

2.2.2. panākt, lai valsts lēmumu pieņemšanā tiek ņemtas vērā nodokļu maksātāju intereses;

2.2.3. panākt, lai valsts rīkojas lietderīgi un efektīvi, savukārt pieņemtie lēmumi ir skaidri un pamatoti;

2.2.4. veicināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā;

2.2.5. stiprināt Latvijas drošību.

2.3. Partijas uzdevumi ir:

2.3.1. iegūt politisko varu;

2.3.2. pārstāvēt vēlētāju un sabiedrības intereses, kas noskaidrotas demokrātiskās un godīgās vēlēšanās.

2.4. Partijas darbības metodes:

2.4.1. veic politisko darbību, uzņemoties likumā noteikto atbildību;

2.4.2. izvirza valsts amatpersonu un deputātu kandidātus un rīko vēlēšanu kampaņas;

2.4.3. ar ievēlēto deputātu un valsts amatpersonu līdzdalību īsteno Programmu;

2.4.4. iesaista Partijas biedrus lēmumu pieņemšanā;

2.4.5. piedalās Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldību un Eiropas Parlamenta darbā.


3. nodaļa. Partijas biedri

3.1. Partijas biedri ir Partijas dibinātāji un Statūtos noteiktajā kārtībā par biedriem uzņemtās personas, kuras atzīst par sev saistošiem Statūtus, ievēro Ētikas kodeksu un atbalsta Programmu.

3.2. Par partijas biedru var kļūt 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet kas uzturas Latvijas Republikā un nav citas partijas biedrs.

3.3. Par partijas biedra kandidātu var kļūt 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kas nav Latvijas pilsonis, bet kas uzturas Latvijas Republikā un nav citas partijas biedrs.

3.4. Par personas uzņemšanu Partijā lemj Partijas Valde (turpmāk – Valde), pamatojoties uz personas motivētu rakstveida iesniegumu (turpmāk – Iesniegums par uzņemšanu Partijā), un Biedra deklarāciju. Personai ir pienākums Biedra deklarācijā norādīt līdzšinējo darbību citās politiskajās partijās, kas ir Partijas biedriem pieejama informācija.

3.5. Valde nākamajā kārtējā sēdē pēc Iesnieguma par uzņemšanu Partijā saņemšanas, lemj par personas uzņemšanu Partijā vai par atteikumu uzņemt tajā. Valdei ir tiesības atlikt lēmuma pieņemšanu līdz nākamajai kārtējai sēdei, par to informējot iesniedzēju.

3.6. Gadījumā, ja Valde pieņēmusi lēmumu uzņemt personu Partijā, persona iegūst biedra statusu, sākot ar brīdi, kad tā ir nomaksājusi iestāšanās naudu. Pieņem, ka personas pirmais maksājums Partijai ir iestāšanās nauda.

3.7. Gadījumā, ja Valde pieņēmusi lēmumu atteikt uzņemt personu Partijā, personai ir tiesības pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem sniegt atkārtotu Iesniegumu par uzņemšanu Partijā. Valdei nav pienākums pamatot savu lēmumu par atteikumu personas uzņemšanai Partijā.

3.8. Partijas biedram ir sekojošas tiesības:

3.8.1. piedalīties Partijas darbā;

3.8.2. iesniegt Valdei priekšlikumus un saņemt atbildi uz tiem;

3.8.3. saņemt informāciju par Partijas darbību un struktūru;

3.8.4. vērsties Ētikas komisijā un Revīzijas komisijā;

3.8.5. piedalīties Partijas institūciju un amatpersonu vēlēšanās;

3.8.6. kandidēt un tikt ievēlētam Partijas amatos un institūcijās;

3.8.7. iesniegt Valdei priekšlikumus par vēlēšanās izvirzāmajiem kandidātiem;

3.8.8. būt piederīgam kādai no Partijas teritoriālajām nodaļām;

3.8.9. piedalīties Partijas darba grupu darbā;

3.8.10. jebkurā laikā izstāties no Partijas vai apturēt darbību tajā, iesniedzot rakstveida paziņojumu Valdei. Šis lēmums stājas spēkā ar to dienu, kad parakstīts biedra paziņojums.

3.9. Partijas biedram ir sekojoši pienākumi:

3.9.1. Statūtu 3.8.punktā noteiktās tiesības un Statūtu 3.9.punktā noteiktos pienākumus izmantot un pildīt atbildīgi un atbilstoši labiem tikumiem;

3.9.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partijas mērķu sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu;

3.9.3. ievērot Statūtus, Programmu un Ētikas kodeksu;

3.9.4. pildīt Biedru sapulces, Valdes, Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas lēmumus;

3.9.5. informēt Ētikas komisiju vai Valdi par apstākļiem, kas var iespaidot Partijas reputāciju;

3.9.6. reizi kalendārajā gadā maksāt biedra naudu;

3.9.7. apmeklēt Biedru sapulces, bet, ja Partijas biedrs svarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties uz Biedru sapulci, tad savlaicīgi, vēlams, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš, ziņot par to Valdei, rakstot uz Partijas oficiālajā interneta vietnē norādīto Partijas e-pasta adresi.

3.10. Dalība Partijā izbeidzas līdz ar biedra izstāšanos vai izslēgšanu no Partijas, kā arī ar biedra nāvi.

3.11. Saņemot Valdes pieprasījumu izvērtēt Iesniegumu par biedra izslēgšanu, Ētikas komisijai 30 dienu laikā jāsasauc Ētikas komisijas sēde un sēdē nolemto atzinuma veidā iesniedz Valdei.

3.12. Lēmumu par biedra izslēgšanu no Partijas pieņem Valde, ja ir saņemts Ētikas komisijas atzinums par biedra izslēgšanu. Lēmums stājas spēkā līdz ar tā pieņemšanas brīdi.

3.13. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu biedrs var pārsūdzēt, iesniedzot Valdei pamatotus iebildumus par Valdes lēmumu, un sevis attaisnojušus faktus, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma par biedra izslēgšanu pieņemšanas dienas. Saņemot biedra iebildumus, Valde nosaka lēmuma par biedra izslēgšanu izskatīšanu kārtējā Biedru sapulcē.

3.14. Biedru no Partijas var izslēgt, ja konstatē, ka:

3.14.1. biedrs neievēro Statūtus, Programmu vai Ētikas kodeksu;

3.14.2. biedrs darbojas pret Partijas institūciju pieņemtajiem lēmumiem;

3.14.3. biedrs nodarījis būtisku kaitējumu Partijai;

3.14.4. biedrs izdarījis tādus likuma pārkāpumus, kas diskreditē Partiju;

3.14.5. biedrs ir citas politiskās Partijas biedrs;

3.14.6. iestājoties Partijā, biedrs sniedzis nepatiesas ziņas par sevi;

3.14.7. biedrs, kuram ticis piemērots disciplinārsods, bet tās laikā izdarīts atkārtots pārkāpumus, kas apstiprināts Ētikas komisijas atzinumā vai saņēmis no Ētikas komisijas vairāk kā 3 (trīs) rakstveida aizrādījumus gada laikā.

3.15. Ētikas komisija ir tiesīga biedram piemērot disciplinārsodu, kad tiek konstatēts, ka biedrs nav ievērojis Statūtus, Programmu vai Ētikas kodeksu, bet, objektīvi izvērtējot apstākļus, Ētikas komisija secina, ka pārkāpuma raksturs un smagums nav tāds, lai biedru izslēgtu no Partijas. Disciplinārsoda ilgums ir 2 (divi) gadi. Ja saņemts atkārtots, tad disciplinārsoda ilgums tiek skaitīts no pēdējā piešķirtā disciplinārsoda piešķiršanas datuma. Pēc trešā disciplinārsoda piešķiršanas Ētikas komisijai ir tiesības iesniegt Valdei atzinumu par biedra izslēgšanu no Partijas.

Ja biedram piemērotais disciplinārsods, tad šis fakts tiek biedriem publiski izziņots, bet var arī nebūt atklāts disciplinārsoda saturs un/vai būtība;


3.16. Kārtību, kādā tiek piemērots vai atcelts disciplinārsods nosaka Ētikas komisija, šo lēmumu iesniedzot Valdei. Valdei šis Ētikas komisijas lēmums ir saistošs un nav apstrīdams.  


4. nodaļa. Partijas organizatoriskā struktūra

4.1. Partijas pārvaldes institūcijas ir Biedru sapulce un Valde.

4.2. Biedru sapulce ir Partijas augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu pieņemšanā tieši tiesīgi piedalīties ir visi Partijas biedri. Gadījumā, ja Partijas biedrs nevar ierasties uz Biedru sapulci, tad tas, saskaņā ar Statūtu 3.9.7.apakšpunktu, par to paziņo Valdei un ir tiesīgs pilnvarot citu Partijas biedru tā pārstāvībai un balsošanai Biedru sapulcē:

4.2.1. kārtējo Biedru sapulci Valde sasauc reizi gadā. Par Biedru sapulces norises laiku, vietu un darba kārtību Valde dara zināmu Partijas biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms Biedru sapulces. Valde paziņo biedriem par Biedru sapulci;

4.2.2. Ārkārtas Biedru sapulci sasauc Valde pēc Valdes lēmuma, vai ne mazāk kā vienas desmitās (1/10) daļas Partijas biedru pieprasījuma, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot tās sasaukšanas iemeslu un ievērojot Statūtu 4.2.1.punktā noteikto kārtību.

4.2.3. ja Valde noteiktajā termiņā Biedru sapulci nesasauc, Partijas biedri, kas pieprasīja ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanu, var to sasaukt patstāvīgi, ievērojot noteikto Biedru sapulces sasaukšanas kārtību, uzticot sasaukšanas organizēšanu pirmajam pieprasījuma parakstītājam, kas izmanto tās iespējas, kādas Ārkārtas Biedru sapulces organizatoriem ir iespējamas un pieejamas. Ārkārtas Biedru sapulces kompetences ir atbilstoši Statūtu 4.2.punktam, 4.2.1., 4.2.2., 4.2.4. – 4.2.9.8.apakšpunktam, kā arī:

4.2.3.1. ja biedri izteikuši neuzticību Valdei vai kādam no valdes locekļiem tad sapulces laikā biedrs, kas atbilst Statūtu 4.3.3.apakšpunktā izteiktajiem kritērijiem, var Sēdes protokolistam pieteikt savu kandidatūru uz valdes locekļa amatu, bet tikai tajā laikā, kuru izsludinājis Sapulces vadītājs, lai tiktu iekļauts Valdes locekļu kandidātos, neizjaucot Sapulces norises kārtību;

4.2.3.2. ārkārtas biedru sapulces organizatori, var pieteikt ne vairāk par 7 (septiņiem) biedrus, kas atbilst 4.3.3.apakšpunktā izteiktajiem kritērijiem, kā vienotu valdi uz noteiktu laiku, kas nav ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, līdz kārtējai Biedru sapulcei, kurus ievēl ar vienu balsojumu, kas ir līdzīgs 50% +1 balss no Ārkārtas biedru sapulces dalībniekiem, ņemot vērā pilnvarojumu balsis;

4.2.3.3. ja pieteikušies ne vairāk par 7 (septiņiem) kandidātiem, var būt viens balsojums par visiem kandidātiem vienlaikus;

4.2.3.4. ja pieteikušies vairāk par 7 (septiņiem) kandidātiem, balsošana notiek atbilstoši Statūtu 4.3.1.1. un 4.3.1.2.apakšpunktiem;

4.2.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz viena trešdaļa no Partijas biedriem. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu Statūtos, Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja balsu kopskaits ir vairāk nekā puse.

Ja Biedru sapulcē nav ieradies nepieciešamais biedru skaits, Valde, normatīvajos aktos noteiktā termiņā un kārtībā, sasauc atkārtotu Biedru sapulci, kas ir lemttiesīga, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.

4.2.5. Biedru sapulci vada Biedru sapulcē ievēlēts sapulces vadītājs.

4.2.6. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretārs, kuru ievēl Biedru sapulce.

4.2.7. Biedru sapulce notiek atklāti. Sapulces vadītājs var rosināt izraidīt biedrus, kuri traucē tās norisi. Par izraidīšanu lemj Biedru sapulce atklātā balsošanā.

4.2.8. Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo biedru, izņemot balsojumus par Valdes locekļu, Ētikas, Revīzijas ievēlēšanu vai pārvēlēšanu.

4.2.9. Biedru sapulces kompetencē ir:

4.2.9.1. apstiprināt Statūtus, kā arī grozījumu izdarīšana Statūtos un Programmā;

4.2.9.2. ievēlēt Partijas priekšsēdētāju un Valdes locekļus, kā arī atsaukt tos, ja ir Valdes lēmums par Partijas priekšsēdētāja vai Valdes locekļa atsaukšanas ierosināšanu;

4.2.9.3. lemt par jebkuru Partijas priekšsēdētāja vai Valdes ierosinājumu;

4.2.9.4. lemt par ierosinājumu, kuru parakstījuši ne mazāk kā 10 partijas biedri;

4.2.9.5. lemt par Partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;

4.2.9.6. lemt par Partijas reorganizāciju vai likvidāciju;

4.2.9.7. ievēlēt Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļus, kā arī atsaukt tos, ja pirms Biedru sapulces Valdes sēdē pieņemts Valdes lēmums par komisijas locekļa vai locekļu atsaukšanas ierosināšanu, un tas iekļauts Biedru sapulces dienas kārtībā;

4.2.9.8. kompetencē ir deleģēt Kongresam visas Politisko partiju likumā, Biedrību un nodibinājuma likumā un Statūtos minētās Biedru kopsapulces kompetences, izņemot Partijas reorganizāciju vai likvidāciju.

4.2.10. Ja Partijas biedru skaits pārsniedz 200 (divus simtus), Biedru sapulces vietā tiek sasaukts Kongress. Valde nosaka Partijas biedru pārstāvības normu, kā arī delegātu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību, ievērojot principu, ka Kongresa balsstiesīgo delegātu skaits nedrīkst būt mazāks par 50 (piecdesmit), kur vienam delegātam ir viena balss.

4.2.11. Partijas teritoriālās nodaļas organizē kongresa delegātu izvirzīšanu un ievēlēšanu, ievērojot Valdes noteikto pārstāvības normu, un ievēlēto delegātu sarakstu nosūta Valdei ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Kongresa, savukārt Valde delegātus apstiprina ne vēlāk kā 3 dienas pirms Kongresa, par to paziņojot apstiprinātajiem delegātiem.

4.2.12. Kongresā tieši ir tiesīgi piedalīties jebkurš Partijas biedrs, bet balss tiesības Kongresā ir izvirzītajiem delegātiem, Valdes locekļiem, Ētikas komisijas locekļiem un Revīzijas komisijas locekļiem.

4.2.13. Statūtos noteiktais regulējums par Biedru sapulces sasaukšanu, norisi un kompetenci pilnībā attiecas arī uz Kongresu, ja vien likumā kāda jautājuma izlemšana nav noteikta ekskluzīvā Biedru sapulces kompetencē.

4.3. Valde ir Partijas izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Partiju.

4.3.1. Valde sastāv no 7 (septiņiem) Valdes locekļiem, kuri ir Partijas biedri un ir tiesīgi reprezentēt Partiju un/vai skaidrot Valdes lēmumus katrs atsevišķi, bet pārstāvēt Partiju tikai Valdes priekšsēdētājs  kopā ar diviem Valdes locekļiem. Valdi vada 1 (viens) priekšsēdētājs, kas vienlaicīgi ir arī Partijas priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētāju izvirza jaunievēlētā Valde un to ievēl Biedru sapulce, ņemot vērā pilnvarojuma balsis:

4.3.1.1. ja izvirzīts 1 (viens) priekšsēdētāja kandidāts, tam nepieciešams saņemt 50% +1 balsi no klātesošajiem Biedru Sapulces dalībniekiem atklātā balsošanā;

4.3.1.2. ja izvirzīti 2 (divi) vai vairāk kandidātu, tad tiek ievēlēts Biedru Sapulcē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

4.3.2. Valdi ievēl Biedru sapulce uz diviem gadiem. Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

4.3.3. Valdes locekļu kandidāti ir izvirzāmi vismaz divas nedēļas pirms Biedru sapulces, kurā tie tiks ievēlēti. Par Valdes locekļa kandidātu var būt Partijas biedrs, kuram nav bijis Statūtu pārkāpums, vismaz 2 (divus) gadus ir Partijas biedrs, kā arī, ja kandidāts 2 gadu laikā nav saņēmis disciplinārsodu, atbilstoši šo Statūtu 3.15.apakšpunktam;

4.3.4. Valdes locekļa kandidāts nosūta savu pieteikumu Valdei, kura izvērtē kandidāta atbilstību Statūtos noteiktajiem Valdes locekļa kritērijiem.

4.3.5. Valdes locekļu vēlēšanas notiek aizklāti balsojot, izņemot Statūtu 4.2.3.2.apakšpunktā minēto gadījumu, par visiem kandidātiem vienlaikus, biļetenā atzīmējot 7 (septiņus) kandidātus. Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko klātesošo balsu skaitu. Ja vairāki kandidāti ir saņēmuši vienādu balsu skaitu un kopā pārsniedz ievēlamo Valdes locekļu skaitu, tad par šiem Valdes locekļu kandidātiem rīkojama atkārtota balsošana.

Tie Valdes locekļu kandidāti, kas netiek iebalsoti Valdē, iegūst tiesības kļūt par Valdes locekli bez atkārtotas balsošanas atbilstoši iegūtajam balsu skaitam, ja jaunievēlētās Valdes darbības laikā, kāds no ievēlētajiem Valdes locekļiem izstājas vai tiek izslēgts no Valdes, tad Valde uzaicina šī Valdes locekļa vietā iestāties Valdes sastāvā nākamo Valdes locekļa kandidātu atbilstoši Biedru sapulcē iegūtajam balsu skaitam, ja vien balsojuma laikā saņēmuši vairāk par pusi no klātesošo balsīm, un par to veic likumā noteiktās darbības.

4.3.6. Valde no sava vidus var ievēlēt Valdes priekšsēdētāja vietniekus. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā vienam no priekšsēdētāja vietniekiem, tam, kuru rakstveidā deleģējis Valdes priekšsēdētājs, ir visas Statūtos noteiktās priekšsēdētāja tiesības.

4.3.7. Valdes sēdes sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs vai kāds no viņa vietniekiem, ne retāk kā reizi mēnesī. Valde ir lemtspējīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no visiem Valdes locekļiem. Valdes ārkārtas sēdes sasauc nedēļas laikā pēc Ētikas komisijas, Revīzijas komisijas vai vismaz trīs Valdes locekļu pieprasījuma.

4.3.8. Valdes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

4.3.9. Starp sēdēm, Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez ārkārtas sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļu rakstveidā (tostarp elektroniski) nobalso par lēmuma pieņemšanu. Valdes sēdes var notikt arī attālināti.

4.3.10. Valdes sēdes darba kārtību, pēc Valdes priekšsēdētāja priekšlikuma, apstiprina Valde.

4.3.11. Valdes sēdes Partijas biedriem ir atklātas. Par valdes sēžu norises darba kārtību, laiku un vietu sēdes dalībniekiem tiek paziņots ne vēlāk kā 24 stundas pirms kārtējās sēdes. Valde var lemt par sēdes vai tās daļas noturēšanu aizklāti. Valdes sēdēs var aicināt piedalīties personas, kam ir sevišķa kompetence apspriežamajos jautājumos, ja tā lemj Valde.

4.3.12. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēdes protokolistu ievēl Valde, bet tas nedrīkst būt Valdes loceklis.

4.3.13. Valde:

4.3.13.1. nodrošina Programmas izstrādi un īstenošanu, kā arī valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu izpildi;

4.3.13.2. izlemj kārtējos Partijas politiskos un organizatoriskos jautājumus;

4.3.13.3. izskata, virza vai gatavo Statūtu, Programmas un iekšējo dokumentu projektus;

4.3.13.4. apstiprina Partijas biedru izvirzīto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta, Saeimas un Pašvaldību vēlēšanām;

4.3.13.5. apstiprina priekšvēlēšanu programmas, kā arī ar Partijas darbu saistītus citus dokumentus;

4.3.13.6. lemj par Partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā, apstiprina kandidatūras Ministru kabineta locekļu amatiem, kā arī to amatpersonu kandidatūras, kuras izvirza Saeimas deputāti un ievēl Saeima;

4.3.13.7. lemj par biedru uzņemšanu Partijā, kā arī par izslēgšanu no tās;

4.3.13.8. informē biedrus par Partijas darbību;

4.3.13.9. pārvalda Partijas mantu un rīkojas ar Partijas līdzekļiem;

4.3.13.10. pieņem Partijas budžetu un apstiprina gada pārskatu;

4.3.13.11. organizē Partijas grāmatvedības uzskaiti;

4.3.13.12. ieceļ uz vienu gadu zvērinātu revidentu;

4.3.13.13. sniedz Revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieprasījuma brīža;

4.3.13.14. reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību Biedru sapulcē;

4.3.13.15. nosaka biedra naudas un iestāšanās naudas apjomu un maksāšanas kārtību;

4.3.13.16. izvirza Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļus no Partijas biedru saņemtajiem pieteikumiem to ievēlēšanai Biedru sapulcē;

4.3.13.17. apstiprināt Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas pagaidu locekļu iecelšanas kārtību, kā arī iecelt pagaidu Ētikas komisijas un Revīzijas komisijas locekļus, no tiem Ētikas komisijas locekļu kandidātiem, kas bija saņēmuši mazāk balsu, nekā nepieciešams, lai būtu iebalsots Ētikas un Revīzijas komisijā. Valde uzaicina neesošo Ētikas un Revīzijas komisijas locekļa vietā iestāties nākamo Ētikas un Revīzijas komisijas locekļa kandidātu, atbilstoši iegūtajam balsu skaitam, par šo lēmumu 5 (piecu) dienu laikā paziņojot biedriem. Ja nav šādu kandidātu, tad Valde piedāvā Partijas biedriem pieteikties pagaidu locekļa amatam, Valdes sēdē tiek pieņemts lēmums ar vienkāršu balsu vairākumu, kuru no kandidātiem iecelt pagaidu locekļa amatam. Pagaidu locekļa amats paredz pilnvaras līdz kārtējai komisijas pārvēlēšanas sapulcei;

4.3.13.18. apstiprina Programmu un Ētikas kodeksu;

4.3.13.19. apstiprina Partijas biroja vadītāju;

4.3.13.20. apstiprina Domes izveidoto Partijas biedru kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta, Saeimas un Pašvaldību vēlēšanām;

4.3.13.21. atceļ Domes priekšsēdētāju, ja tas nolemts Valdes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu, bet tādā gadījumā klātesošo skaits nedrīkst būt mazāks par 7 (septiņiem) locekļiem.

4.3.14. Valde ir atbildīga par Partijas darbību.

4.3.15. Valdes locekļi savus pienākumus pilda bez atlīdzības, bet nav aizliegums vienlaikus būt algotā citā Partijas amatā;

4.4. Valdes priekšsēdētājs:

4.4.1. ieceļ un atceļ Izpilddirektoru Partijas administratīvā darba efektivitātes, lietderības un tiesiskuma nodrošināšanai un/vai konkrētu Valdes lēmumu izpildei;

4.4.2. apstiprina ar Partijas darbu saistītus dokumentus;

4.4.3. pienākums nekavējoties informēt pārējos Valdes locekļus par jautājumiem, kas var ietekmēt un/vai apdraudēt Partijas pastāvēšanu un/vai darbu;

4.4.4. visas pārējās tiesības un pienākumi, kas atbilst Statūtu 4.3.punktam, kur priekšsēdētājam ir izšķirošā balss, ja Valdē nav vienprātības.

4.5. Ētikas komisija ir neatkarīga Partijas konsultatīva institūcija.

4.5.1. Ētikas komisija sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus uz diviem gadiem ievēl Biedru sapulce. Ētikas komisijas locekļa amats nav savienojams ar citu amatu Partijā, izņemot Domes locekļa amatu un/vai tematiskās struktūrvienības darba grupas noteiktos jautājumos amatu un/vai interešu grupas amatu. Ētikas komisijas loceklis drīkst būt teritoriālās struktūrvienības biedrs, bet ne vadītājs. Ētikas komisijas loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Ētikas komisijas locekļa amata atstāšanu. Ētikas komisijas loceklim atstājot amatu, Valde patstāvīgi ieceļ pagaidu Ētikas komisijas locekli līdz nākamajām Ētikas komisijas sastāva vēlēšanām no tiem kandidātiem, kas netika ievēlēti, atbilstoši saņemto balsu skaitam.

4.5.2. Ētikas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

4.5.3. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs tās locekļi, no kuriem viens ir Ētikas komisijas priekšsēdētājs. Ētikas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

4.5.4. Ētikas komisija:

4.5.4.1. izskata saņemtos iesniegumus, kā arī var patstāvīgi uzsākt pārbaudes, par Partijas biedru iespējami izdarītiem Statūtu, Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem;

4.5.4.2. risina Partijas biedru savstarpējos strīdus un sūdzības, uzklausot iesaistītās puses un cenšoties tās samierināt;

4.5.4.3. sniedz pārskatu par savu darbību Biedru sapulcē.

4.5.5. Ētikas komisijas loceklis bez Ētikas komisijas priekšsēdētāja ziņas nav tiesīgs paust un/vai darīt zināmu ārpus Ētikas komisijas ietvariem par Ētikas komisijas darbu vai pieņemtajiem lēmumiem un/vai paredzamajiem jautājumiem, kā arī par Ētikas komisijas darbu kopumā.

4.5.6. Saņemot no Partijas biedra iesniegumu un/vai ziņojumu par pārkāpumiem, ne vēlāk kā pēc 90 (deviņdesmit) dienām, iesniedzējam paziņo par to, ka iesniegums pēc būtības ir izskatīts, un to, kāds ir tās izskatīšanas rezultāts.

4.5.7. Ētikas komisijas priekšsēdētājs:

4.5.7.1. var ziņot Valdes priekšsēdētājam par gaidāmajiem Ētikas komisijas izskatāmajiem jautājumiem un/vai lēmumiem, kā arī saņemt ieteikumus jautājuma risināšanai;

4.5.7.2. ja Valde pieprasa, tad ne retāk kā reizi trijos mēnešos Ētikas komisijas priekšsēdētājs sniedz Valdei Ētikas komisijā ar vienkāršu balsu vairākumu saskaņotu pārskatu par Ētikas komisijas darbību – notikušajām sēdēm, saņemtajiem iesniegumiem un Ētikas komisijas veiktajām darbībām.

4.6. Revīzijas komisija ir neatkarīga Partijas institūcija, kas pārrauga Partijas finanšu piesaisti un finanšu izlietojumu.

4.6.1. Revīzijas komisija sastāv no trīs locekļiem, kurus uz diviem gadiem ievēl Biedru sapulce. Revīzijas komisijas locekļa amats nav savienojams ar citu amatu Partijā, izņemot Domes locekļa amatu un/vai tematiskās struktūrvienības darba grupas noteiktos jautājumos amatu vai interešu grupas amatu. Revīzijas komisijas loceklis drīkst būt teritoriālās struktūrvienības biedrs, bet ne vadītājs. Revīzijas komisijas loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Revīzijas komisijas locekļa amata atstāšanu. Revīzijas komisijas loceklim atstājot amatu, Valde patstāvīgi ieceļ pagaidu Revīzijas komisijas locekli līdz nākamajām Revīzijas komisijas sastāva vēlēšanām no tiem kandidātiem, kas netika ievēlēti, atbilstoši saņemto balsu skaitam.

4.6.2. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

4.6.3. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 2 (divi) tās locekļi, no kuriem viens ir Revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

4.6.4. Revīzijas komisija:

4.6.4.1. ne retāk kā vienu reizi gadā veic Partijas finansiālās darbības pārbaudi;

4.6.4.2. Revīzijas komisijas loceklis bez Revīzijas komisijas priekšsēdētāja ziņas nav tiesīgs paust un/vai darīt zināmu ārpus Revīzijas komisijas ietvariem par Revīzijas komisijas darbu, konstatētajiem pārkāpumiem, saimnieciskajiem un finanšu darījumiem, vai pieņemtajiem lēmumiem un/vai paredzamajiem jautājumiem, kā arī par Revīzijas komisijas darbu kopumā, izņemot Valdes sēdē Valdes locekļiem, Revīzijas komisijas sēdē saskaņotu ziņojumu, vai Valdes priekšsēdētājam personiski;

4.6.4.3. reizi gadā sniedz pārskatu Biedru sapulcei par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, kā arī par Partijas budžeta izlietojumu.

4.6.5. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs:

4.6.5.1. var ziņot Valdes priekšsēdētājam par gaidāmajiem Revīzijas komisijas izskatāmajiem jautājumiem un/vai lēmumiem, kā arī saņemt ieteikumus jautājuma risināšanai;

4.6.5.2. ja Valde pieprasa, tad ne retāk kā reizi trijos mēnešos Revīzijas komisijas priekšsēdētājs sniedz Valdei, Revīzijas komisijā ar vienkāršu balsu vairākumu saskaņotu, pārskatu par Revīzijas komisijas darbību.

4.6.5.3. par pamanītiem trūkumiem Revīzijas komisijas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo Valdei vai Valdes priekšsēdētājam.

4.7. Dome ir Partijas konsultatīva institūcija Partijas politiskās darbības jomā un lemtspējīga institūcija attiecībā uz tiem jautājumiem, kas, saskaņā ar Valdes apstiprinātu Domes nolikumu, noteikti Domes kompetencē.

4.7.1. Dome sastāv no Partijas biedriem, kuri ir: Saeimas, Eiropas Parlamenta vai pašvaldību deputāti; Ministru kabineta locekļi; ministriju parlamentārie sekretāri; Valdes locekļi, Ētikas komisijas priekšsēdētājs vai viņa deleģēts komisijas loceklis un Revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa deleģēts komisijas loceklis; reģionālie vadītāji; teritoriālo vai tematisko struktūrvienību vadītāji.

4.7.2. Situācijā, kad Domei nav priekšsēdētāja, Domes sēdes sasauc Valde un šāda sēde ir lemttiesīga, ja uz to ieradušies vairāk nekā puse no Domes locekļiem.

4.7.3. Dome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz desmit tās locekļi. Dome lēmumus pieņem ar klātesošo Domes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir Domes priekšsēdētāja balss.

4.7.4. Domes sēdes darba kārtību pēc Domes priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina Dome. Ierosināt iekļaut jautājumus Domes darba kārtībā tiesības ir Domes priekšsēdētājam, Valdei, ne mazāk kā pieciem Domes locekļiem.

4.7.5. Dome no sava vidus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu uz diviem gadiem ievēl Domes priekšsēdētāju un tā vietnieku, kurš nedrīkst vienlaikus būt Valdes, Ētikas komisijas vai Revīzijas komisijas loceklis. Dome var atsaukt no amata Domes priekšsēdētāju un/vai viņa vietnieku pirms viņa amata termiņa beigām, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Domes locekļiem, bet tādā gadījumā klātesošo skaits nedrīkst būt mazāks par 15 (piecpadsmit).

4.7.6. Dome:

4.7.6.1. pēc Valdes uzaicinājuma vai pēc savas iniciatīvas sniedz Valdei konsultatīvus atzinumus par Partijai nozīmīgiem politiskiem jautājumiem, tajā skaitā, par Partijas iesaistīšanos Ministru kabineta veidošanā vai izstāšanos no tā, par kandidatūrām Ministru kabineta locekļu amatiem, kā arī par to amatpersonu kandidatūrām, kuras izvirza Saeimas deputāti un ievēl Saeima;

4.7.6.2. izveido Partijas biedru kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta, Saeimas un Pašvaldību vēlēšanām, kuru nodod Valdei apstiprināšanai;

4.7.6.3. piedalās Programmas izveidē;

4.7.6.4. sekmē informācijas un viedokļu apmaiņu starp Partijas biedriem, iesaista tos Partijas darbā;

4.7.6.5. sekmē Partijas attīstību un biedru skaita palielināšanos.

4.7.7. Domes priekšsēdētājs:

4.7.7.1. sasauc un vada Domes sēdi. Domes sēdes norises laiks un vieta ir jānosaka un jāizsludina ne vēlāk kā trīs dienas pirms Domes sēdes. Ārkārtējos gadījumos var nekavējoties izsludināt ārkārtas Domes sēdi;

4.7.7.2. ziņo Valdei un/vai Valdes priekšsēdētājam par gaidāmajiem Domē izskatāmajiem jautājumiem un/vai lēmumiem, kā arī saņemt ieteikumus jautājuma risināšanai;

4.7.7.3. runā Domes vārdā preses konferencēs un citos gadījumos, kad tiek izteikts Domes kopējais viedoklis. Šīs funkcijas Domes priekšsēdētājs var uzdot pildīt savam vietniekam vai citam Domes loceklim;

4.7.7.4. ir visas pārējās tiesības un pienākumi, kas atbilst Statūtu 4.7.punktam, kur priekšsēdētājam ir izšķirošā balss, ja Domē nav vienprātības.

4.7.8. Domes priekšsēdētāja vietnieks Domes priekšsēdētājam neesot, pilda viņa pienākumus pēc priekšsēdētāja norādījuma.


5. nodaļa. Partijas struktūrvienības

5.1. Valde ar lēmumu var iecelt un/vai atcelt no amata Reģionālos vadītājus, kuri veicina, koordinē un pārrauga Nodaļu darbību Valdes lēmumā noteiktās administratīvajās teritorijās. Par Reģionālo vadītāju var tikt iecelts biedrs, kuram attiecīgajā reģionā ir reģistrēta dzīvesvieta, un/vai pieder nekustamais īpašums, un/vai kurā strādā kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, un/vai darba devējs.

5.2. Valde ar lēmumu var nodibināt vai likvidēt teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas kā Partijas biedru diskusiju un lēmumu pieņemšanas vietas (turpmāk tekstā – Nodaļas). Valde var likvidēt Nodaļu, ja saņemts vismaz 5 (piecu) tās Nodaļu biedru parakstīts iesniegums, par Nodaļas likvidēšanu, vai ja Nodaļā ir 3 (trīs) vai mazāk biedru.

5.3. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa – katrā administratīvajā teritorijā veidojot vienu Nodaļu, kurā ir ne mazāk kā 5 (pieci) biedri. Ar Valdes piekrišanu vienā administratīvajā teritorijā var tikt izveidotas vairākas Nodaļas.

5.4. Nodaļa darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, Biedru sapulces pieņemtajiem lēmumiem un Valdes apstiprināto attiecīgās Nodaļas nolikumu.

5.5. Nodaļa izmanto Partijas nosaukumu un simboliku.

5.6. Nodaļu vada attiecīgās Nodaļas vadītājs, kuram attiecīgajā teritorijā ir reģistrētā dzīvesvieta, un/vai pieder nekustamais īpašums, un/vai kurā strādā kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, un/vai darba devējs, kuru uz diviem gadiem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu ievēl Nodaļas sapulcē, bet kurš vienlaikus nevar būt Reģionālais vadītājs.

5.7. Partijas Nodaļai ir tiesības un pienākumi:

5.7.1. tiesības izvirzīt delegātus Kongresam;

5.7.2. tiesības iesniegt priekšlikumus Valdei un Domei;

5.7.3. tiesības izvirzīt Partijas institūciju locekļu kandidātus, atbilstoši Statūtos noteiktajai kandidātu izvirzīšanas kārtībai;

5.7.4. tiesības izvirzīt kandidātus Partijas sarakstiem pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;

5.7.5. tiesības aicināt Partijas izvirzītos deputātus vai ministrus uz diskusijām;

5.7.6. pienākums īstenot Partijas programmu novados un pilsētās;

5.7.7. pienākums informēt sabiedrību par Partijas mērķiem un aktivitātēm.

5.8. Pēc vismaz piecu Partijas biedru priekšlikuma, kā arī savas vai Domes iniciatīvas, Valde ar lēmumu var nodibināt tematiskās struktūrvienības noteiktos jautājumos (turpmāk – Darba grupas), kurās Partijas biedri pastāvīgi darbojas noteiktā profesionālā jomā, lai izstrādātu konkrētus priekšlikumus. Darba grupas darbojas saskaņā ar šiem Statūtiem, Biedru sapulces pieņemtajiem lēmumiem un Valdes apstiprināto attiecīgās Darba grupas nolikumu.

Valde var likvidēt Darba grupas, ja saņemts vismaz 5 (piecu) Darba grupu locekļu parakstīts iesniegums, par Darba grupas likvidēšanu, vai ja Darba grupā ir 3 (trīs) vai mazāk locekļu.

5.9. Pēc vismaz piecu Partijas biedru priekšlikuma Valde ar lēmumu var nodibināt interešu tematiskās struktūrvienības noteiktos jautājumos (turpmāk – Interešu grupas), kurās Partijas biedri pastāvīgi vai īslaicīgi darbojas, lai kopīgi realizētu kādu konkrētu interesi.

Valde var likvidēt Interešu grupas, ja saņemts vismaz 5 (piecu) Interešu grupu locekļu parakstīts iesniegums, par Interešu grupas likvidēšanu, vai ja Interešu grupā ir 3 (trīs) vai mazāk locekļiem.

5.10. Darba grupas un Interešu grupas pārstāv vadītājs, kuru ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu ievēl atbilstoši Darba grupas vai Interešu grupas sapulcē.

5.11. Darba grupas un Interešu grupas savā darbībā ir Valdes pārraudzībā.


6. nodaļa. Deputātu kandidātu izvirzīšana un sarakstu apstiprināšanas kārtība

6.1. Deputāta kandidātus Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām iekļaušanai Partijas kandidātu sarakstā var izvirzīt ne mazāk kā 10 (desmit) partijas biedri, Nodaļa vai Valde, ja kandidāts devis savu piekrišanu.

6.2. Valdes apstiprināto deputātu kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā organizē Valde.


7. nodaļa. Partijas saimnieciskā un finansiālā darbība

7.1. Partija ir juridiska persona un tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, fizisko personu ziedojumi un cits normatīvajos aktos atļautā kārtībā iegūts īpašums un ienākumi.

7.2. Biedrs maksā biedra naudu Valdes noteiktajā kārtībā un apmērā. Biedrs veic biedra naudas maksājumu par kalendāro gadu un atbilstoši savām materiālajām iespējām, taču ne mazāk par Valdes noteikto.

7.3. Saņemot Partijas biedra rakstisku iesniegumu, Valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.

7.4. Iestājoties Partijā, Partijas biedrs maksā iestāšanās naudu Valdes noteiktajā kārtībā un apmērā.

7.6. Partijas manta un finanšu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas Statūtiem un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības nodrošināšanai.

7.7. Par partijas mantas un finanšu līdzekļu iegūšanu, izlietošanu, izmantošanu vai atsavināšanu lemj partijas Valde vai Biedru sapulce, ja ir saņemts pieprasījums šādu jautājumu izvirzīt Biedru sapulcei lemšanai.

7.8. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību uzrauga un revīziju veic Revīzijas komisija.

7.9. Partijas finanšu pārskatu un tā atbilstību normatīvajiem aktiem ne retāk kā vienu reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

7.10. Partijas ikdienas darbību nodrošina Izpilddirektors un Partijas birojs.

7.11. Ja Partija izmanto valsts budžeta finansējumu, tad Valde veic visas nepieciešamās darbības, lai tiktu ievērots normatīvajos aktos noteiktais regulējums.


8. nodaļa. Nobeiguma noteikumi

8.1. Statūtus apstiprina Biedru sapulce, ja par to nobalso vairāk kā puse no klāt esošajiem biedriem, atklāti balsojot par visiem Statūtiem kopumā. Apstiprinot jaunus Statūtus Biedru sapulcē, iepriekšējie nekavējoties zaudē spēku.

8.2. Grozījumus Statūtos apstiprina Biedru sapulce, ja par to nobalso vairāk kā puse no klāt esošajiem biedriem, atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.

8.3. Grozījumus Programmā apstiprina Biedru sapulce, ja par to nobalso vairāk kā puse no klāt esošajiem biedriem, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.

8.4. Lēmumu par Partijas reorganizāciju pieņem Biedru sapulce. Lēmumam nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm.

8.5. Lēmumu par Partijas likvidāciju pieņem Biedru sapulce. Lēmumam nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo biedru balsīm, kuri savu klātesamību apliecina ar pašrocīgo parakstu, īpaši izveidotā sarakstā.